Results 1 - 1 of 1 (Sorted by date)
Policy Report
Цэвэр хөгжлийн механизмын (ЦХМ) талаар бүрэн гүйцэд, ойлгоход хялбар тайлбар өгөх нь энэхүү товхимолын зорилго болно. Тус товхимолд улс хоорондын хэлэлцээрүүдээр тохирсон баримт, бичвэрүүдийн агуулгыг бүрэн хэмжээнд тусгаагүй болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй. Түүнчлэн, зарим ойлголтын дэлгэрэнгүй тайлбар болон үйл явц улс хоорондын хэлэлцээрүүдээр...